Föreningspolicy


Föreningspolicy Olunda ryttarförening

OM OLUNDA RYTTARFÖRENING 

Fakta

 • Olunda ryttarförening (ORF) är en ideell förening som bildades 2004. Föreningen har:
 • Ca 270 medlemmar
 • Instruktörer, ungdomsledare och hjälpledare
 • Ca 220 uppsittningar per vecka
 • Ca 35 instruktörsledda lektioner per vecka fördelade på hästlekis/ knatte, junior- och seniorlektioner. Förutom detta har vi specialgrupper som rider varannan vecka.

VERKSAMHETSIDÉ

Vi arbetar utifrån 7-tjugo metoden med ”den gemensamma spelplanen”-modellen. Den belyser fyra olika perspektiv i vår verksamhet:

Förhållningssätt, resurser, kommunikation och mål.

Förhållningssätt

Vi arbetar tillsammans för att tillhandahålla en god fritidsverksamhet där alla är välkomna, oavsett tidigare bakgrund. Föreningen tar även ett fostrande ansvar för sina medlemmar. Lektionstid har ridläraren det yttersta ansvaret och elever samt föräldrar skall respektera och följa ridlärarens anvisningar.

Vi som medlemmar behandlar varandra väl och är bra kompisar, visar varandra respekt, ger varandra beröm, stöttar och hjälper varandra, pratar med alla och lyssnar till andras åsikter, behandlar alla likvärdigt, hånar inte eller nedvärderar varandra, använder ett vårdat språk utan svordomar och skriker inte till varandra.

Vi har nolltolerans mot tobak, alkohol och droger. Föreningen ska kontinuerligt informera om riskerna och stötta och hjälp de barn eller ungdomar som behöver det.

Vi har nolltolerans mot mobbning. Om någon i föreningen upptäcker att någon utsätts för mobbning skall detta omedelbart rapporteras till styrelsen. Styrelsen utser en ansvarig som pratar med eleven det berör samt med föräldrarna. I det fall problemet kvarstår och styrelsen anser att en medlems fysiska eller psykiska hälsa hotas, förbehåller sig styrelsen rätten att stänga av mobbaren från verksamheten.

Ledarens ansvar är att utbilda och utveckla eleven i ridning och hästkunskap, att vara en förebild både på och utanför ridskolan, att ge konstruktiv kritik, både positiv och negativ, att se eleven, att stärka sammanhållningen och förhindra utanförskap, att stötta och uppmuntra, att ha en öppen dialog med elever och föräldrar, att vara lyhörd.

Vi ska verka för en säker verksamhet. Skador och tillbud skall rapporteras omgående till styrelsen från ledarna. Om styrelsen finner att det finns brister i stallmiljön skall dessa omedelbart åtgärdas.

Styrelsen utser en ansvarig som vidtar nödvändiga åtgärder. En uppföljning skall göras vid kommande styrelsemöte.

Resurser

Våra resurser är: utbildade och kompetenta ledare och instruktörer, välutbildade hästar, ett brett verksamhetsområde stöd, bidrag och support från Knivsta kommun, Svenska Ridsportförbundet och Riksidrottsförbundet ett gott samarbete med SISU Idrottsutbildarna. Studiestöd och vägledning från SISU Idrottsutbildarna i form av ledarutbildningar, föreläsningar, arbetsmaterial, utbildningsplaner och kompetensutveckling. Användbara lokaler för läger, kurser och föreläsningar. Föräldrar och medlemmar som arbetar ideellt. Sponsorer.

Föreningens policy och styrelsens ansvar

ORF arbetar utifrån en policy, som ligger till grund för beslut som styrelsen fattar. ORF:s styrelse måste respektera det ramverk som satts upp i föreningens policy.

I styrelsens uppdrag ingår att säkerställa att föreningens medlemmar följer denna policy.

Styrelsen äger rätt att utesluta medlem, som ej följer föreningens policy.

Ändringar i policyn får endast göras på årsmötet och då endast detaljförändringar.

ORF:s värdegrund gällande tobak, alkohol, droger och mobbning måste alltjämt stå fast.

Kommunikations– och informationsflöde

På anslagstavlan i stallet finns alla aktuella händelser. Olunda ryttarförening skall skicka ut information till alla medlemmar via mejl. Olunda ryttarförening har också en egen hemsida samt konton på social medier.

Vi önskar också kunna ha en öppen dialog med föräldrar och elever med tips och idéer om hur vi kan utveckla och förbättra vår verksamhet.

Mål

Våra mål är att:

 • Erbjuda en meningsfull fritidssysselsättning och på ett pedagogiskt sätt lära ut ridning, stallskötsel och hästvård.
 • Ha roligt tillsammans, engagera och motivera ungdomar så att de stannar kvar på ridskolan även längre upp i åldrarna
 • Satsa på amatörism och bredd istället för elittänkande
 • Hålla ridpriserna nere
 • Bredda verksamheten
 • Vara en samlingsplats för alla, dit man kan komma, oavsett ålder, kön eller nationalitet.

Vision och mål

Vi vill utöka vår verksamhet för elever med särskilda behov.

Vi önskar utveckla vårt förebyggande arbete med ungdomar.

Vi vill vara ledande då det gäller arbete med barnkonventionsfrågor och värdegrunder.

Vi vill kunna erbjuda alla en meningsfull fritidssysselsättning.

UPPDATERAD: 2022